FOSTEX PD-6 DVD 6 pistes
Face supérieure FOSTEX PD-6 DVD 6 pistes
Face avant FOSTEX PD-6 DVD 6 pistes
Face gauche FOSTEX PD-6 DVD 6 pistes
Face droite FOSTEX PD-6 DVD 6 pistes