SENNHEISER MKH 60
SENNHEISER MKH 60 Frequency Response
SENNHEISER MKH 60 Polar Pattern