SENNHEISER MKH 50
SENNHEISER MKH 50 Frequency Response
SENNHEISER MKH 50 Polar Pattern