SENNHEISER MKH 40
SENNHEISER MKH 40 Frequency Response
SENNHEISER MKH 40 Polar Pattern