SENNHEISER MKH 416
SENNHEISER MKH 416 Frequency Response
SENNHEISER MKH 416 Polar Pattern